ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА, ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ФРЕШ.МК ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување нa производи преку веб страната на Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија, fresh.mk

Секој од подолу наведените изрази го има следното значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување:

Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб страната fresh.mk и ја разгледува понудата на производи и/или услуги на Фреш Компани Дигитал.

 

Купувач е физичко или правно лице кое преку веб страната на Фреш Компани Дигитал нарачува и купува производи и/или услуги од понудата на Фреш Компани Дигитал.

За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со Фреш Компани Дигитал се применуваат позитивните законски прописи во Република Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за начинот на пристап и користење на јавните комуникациски услуги на Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија.

РЕГИСТРАЦИЈА НА КУПУВАЧОТ

Купувачот кој сака да стане корисник на услугата за електронска трговија и сака да нарача и купи производ или услуга од Фреш Компани Дигитал, преку веб страната fresh.mk, потребно е по одбирањето на производот/те и нивно ставање во кошничката за купување да се регистрира на fresh.mk, за да може да отпочне и се реализира онлајн нарачката при електронска трговија.

 

Регистрираниот онлајн купувач со пополнување на обрасците при купувањето на веб страната fresh.mk, во целост ја потврдува точноста на податоците што ги внесува во образецот, вклучувајќи ги и личните податоци. 

 

Во моментот на нарачувањето на одреден производ(и) од понудата, Купувачот се согласува на овие Општи Услови за онлајн нарачка, плаќање и купување на производ(и) преку веб страницата на Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија.

 

Фреш Компани Дигитал го задржува правото да ги измени овие Правила или да ја укине Програмата за онлајн трговија. Во овие случаи истото ќе биде објавено на интернет страницата на Фреш Компани Дигитал, fresh.mk.

УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КУПУВАЊЕ

Цените на сите производи на fresh.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ.

Цените за онлајн купување може да бидат привилегирани и помали од малопродажните цени во салонот на Фреш Компани Дигитал и ќе бидат соодветно означени на веб апликацијата fresh.mk.

Фреш Компани Дигитал го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

Артиклите кои се означени со специјални промотивни цени, за кои важат специјални промотивни услови и кои се ограничени со количини, од објективни причини постои можност да не бидат процесирани во системот, односно нарачките со тие артикли може да бидат откажани. 

 

Купувачот може да избере еден или повеќе производи, како и пакет на производи од понудата на Фреш Компани Дигитал.

Купувачот може да ја откаже, дополни или корегира нарачката во било кое време, пред да го реализира плаќањето.

Регистрирањето е задолжително за реализацијата на нарачката, и при нарачката, задолжителни се податоците за контакт, како и адреса за испорака.

По завршувањето на нарачката ќе Ви биде испратена е-порака, на адресата која ја имате наведено за потврда на нарачката. При евентуални технички проблеми со интернет страната, Фреш Компани Дигитал има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување и не сме обврзани да извршиме никакво обесштетување, освен враќање на уплатените средства од страна на купувачот.

НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето за производите и услугите на Фреш Копмани Дигитал купени преку веб страната fresh.mk (во понатамошниот текст: Производи) може да се изврши на еден од подолу наведените начини:

-Плаќање со платежна картичка

-Плакање со банкарски налог и верификација на оператор

Плаќање со платежна картичка

Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку НЛБ Банка АД Скопје, членка на NLB групацијата, со сите картички од брендот на MasterCard и VISA издадени од која било банка во светот, а електронското дополнување е овозможено со истите картички издадени само во Р. Македонија. Исто така, производите може да се плаќаат и со платежни картички издадени од домашни банки во Р.Македонија кои се користат за електронски плаќања: Стопанска Банка АД Скопје, ТТК Банка, Централна Кооперативна Банка (Силекс Банка), Статер Банка, Стопанска Банка А.Д. Битола и Зираат Банка.

При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн преку CaSys. По успешно извршената авторизација, Корисникот прима известување за извршеното успешно/неуспешно плаќање по пат на е-пошта и/или СМС.

 

Плаќање со банкарски налог и верификација на оператор

Плаќањето со Банкарски налог може да се изврши од страна на Физичко или правно лице од сите Банки регистрирани на територија на Република Македонија со сосдветен налог за трансфер нa средства по извршената онлајн нарачка и избирање на начин на плакање ”Плакање со Банкарски налог”. По извршеното плаќање од страна на купувачот вработениот оператор за контрола и потврда на извршена трансакција е должен да ја провери веродостојноста на податоците и износот на извршената уплата со Банкарскиот налог, по што се пристапува кон известување на купувачот по пат на СМС порака или електронска пошта, по што се врши организирање на испорака на производите, на дадената адреса за испорака од страна на купувачот. Испорака се прави само до населени места кои се поврзани со асфалтирана патна мрежа.

ИСПОРАКА

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Р. Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како превземач на нарачката од страна на Купувачот. Трошоците за испорака важат за достава низ Скопје и цела територија на Република Македонија.

Преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување на валиден документ за лична идентификација.

Пред испораката на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран, на телефонскиот број оставен за контакт, за потврдување на датумот и времето на испораката. Точен телефонски број е задолжителен податок при правење нарачка. Доставата ќе се изврши во рок од 24 часа - најдоцна до 5 работни дена.

Бесплатна достава - до 15 km оддалеченост од салонот на Фреш Компани Дигитал и нарачка над 8000 ден.

Стандардна достава 250 ден - до 15км оддалеченост од салонот на Фреш Компани Дигитал.

Регуларна достава 500 ден - над 15км до 50км оддалеченост од салонот на Фреш Компани Дигитал. Оваа достава ќе биде испорачана најмногу за 10 работни дена.

Доколку нарачката е направена по 16 часот (од понеделник до петок), истата ќе биде проверена од наша страна наредниот работен ден, и откако ќе се добие потврда за успешната трансакција, започнува да тече периодот за испорака. 

Доколку нарачката е направена во Сабота, Недела или во друг неработен ден, оваа процедура започнува од првиот нареден работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат викендите и неработните денови. 

 

Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот.

Секој купувач е должен при превземање на производот, да го провери од евентуални оштетувања при транспорт, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува.

Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба да нé информира веднаш, како би превземале мерки за отстранување на ненамерната грешка. Во овој случај, трошоците за замена на производот нема да бидат на товар на купувачот.

Во случај купувачот да сака да го врати производот, не по наша вина или вина на доставувачот и сака да му се врати уплатената сума на производот, тогаш од крајниот износ ќе биде одбиен целосниот трошок за испорака, во двете насоки по ценовникот на овластениот доставувач.

Доколку купувачот сака да го замени или врати производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи, на негов трошок да го однесе до главниот магацин на Фреш Компани Дигитал.

Доколку има доцнење на испораката од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката, Фреш Компани Дигитал не може да превземе никаква одговорност.

Испораката на нарачките ќе се врши преку партнер за логистика на Фреш Компани Дигитал за овој вид испораки.

Доколку доставувачот - овластеното лице на партнерот за логистика на Фреш Компани Дигитал за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака.

ПРИЕМ НА ПРОИЗВОДИТЕ КУПЕНИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

Производите се доставуваат до влезната врата на куќата односно до влезот на станбена зграда.

Производите се спакувани во соодветни амабалжни кутии, како заштита од евентуални оштетувања и се осигурани од губење или оштетување за време на транспортот.

Во моментот на прием на производите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентувални надворешни физички оштетувања на производите. 

 

Евентуалниот приговор треба да биде упатен на еден од телефонските броеви +38934211099 или +38970218399 и кај лицето кое ја врши испораката, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни физички оштетувања на производите нема да бидат прифатени.

Заедно со приемот на производите задолжително добивате и пропратна документација која се состои од: упатство за употреба, гарантен лист, фискална сметка или фактура со доставница за одредени производи, која сте должни да ја потпишете при приемот на производите.

ОДГОВОРНОСТ НА ФРЕШ КОМПАНИ ДИГИТАЛ ВО СЛУЧАЈ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НЕСООДВЕТНО И НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на Купувачот и/или на трети лица доколку истата настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка односно доколку од било кои причини истата е злоупотребена или искористена без знаење и согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи Фреш Компани Дигитал нема обврска да изврши поврат на уплатените средства. 

 

Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија не е одговорен за трошоците за Интернет сообраќајот на купувачот и нема да сноси одговорност за било која предизвикана штета која би можела да настане како резултат на прекин на Интернет врската во моментот на користење на електронските услуги кога би се вршело онлајн купување.

ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Фреш компани Дигитал Дооел Гевгелија се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на Купувачот од веб страницата на Фреш Компани Дигитал и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на лични податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Р. Македонија.

Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Фреш Компани Дигитал, fresh.mk, се наведени на страницата Политика на приватност, која исто така е објавена на веб страницата fresh.mk. Во рамките на оваа Политика на приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата или онлајн регистрација и како тие се користат.

 

При посетата на web страницата, Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога Купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, на пример, доколку за купопродажба на одредени производи и услуги внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, дополнителни маркетинг активности или барања за информации од страна на Фреш Компани Дигитал.

Приниципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Сетек Се Од Техника ДОО Скопје, вклучувајќи ги и Купувачите на производи и услуги од веб страницата на Сетек Се Од Техника ДОО Скопје. Политиката за приватност не се однесува на посетителите на други веб страници до кои се пристапува преку веб страницатa на Фреш Компани Дигитал.

ЕЛЕКТРОНСКОТО ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира НЛБ Банка АД Скопје. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку Интернет се шифрираат со користење посебен SSL (Secure Socket Layer) протокол.

Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска.

 

Фреш Компани Дигитал не ги собира споменатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.

Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија по ниту еден основ не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.

ВРАЌАЊЕ И РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Доколку Купувачот се определи за плаќање на услугите/и или производите со платежна картичка, постои можност од прекин на Интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна на Фреш Компани Дигитал, Купувачот добива е-маил порака или СМС со извештај за статусот на извршената уплата т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна. 

 

Доколку Купувачот добие е-пошта или СМС потврда за успешно извршено плаќање, а не го добие производот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор во продажниот салон на Фреш Компани Дигитал или на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција.

На сите кориснички рекламации и поплаки, Фреш компани Дигитал Дооел Гевгелија ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.

ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Производите се резервирани за испорака по добиената потврда за плаќање од страна на Купувачот.

Со самото ставање на производите во кошничка не значи дека е направена резервација и дека е затворена нарачката. Доколку нарачката не е заклучена до крај, односно содржината на нарачката се уште се наоѓа во кошничка, а времето на неактивност на Посетителот/Купувачот на fresh.mk е подолго од 30 минути, содржината на кошничката автоматски ќе биде избришана.

 

Фреш Компани Дигитал Дооел Гевгелија го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи услови како и содржината на fresh.mk, а најновата верзија на Општите услови за онлајн нарачка, плаќање и купување на услуги и/или производи, корисникот ќе може да ги прочита на веб страната на Фреш Компани Дигитал. Измените на овие Општи услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава.

Се согласувам во целост со условите за електронска трговија, интернет купување и плаќање.